Konkurs na reportaż o tematyce wiejskiej im. Zbyszka Nosala

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na reportaż o tematyce wiejskiej - upamiętniający Zbigniewa Nosala. Celem konkursu jest utrwalenie śladów kultury chłopskiej, pokazanie stosunku młodego pokolenia do przeszłości, przedstawienie obrazu polskiej wsi oraz tradycji i obyczajów jej mieszkańców.

Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana. Reportaż nie może przekraczać 10 stron tekstu. Musi być dostarczona w formie wydruku komputerowego i na nośniku CD pod adres: Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, Chroberz 268, 28-425 Złota. Należy dołączyć również zamkniętą, oznaczoną godłem kopertę, w której zawarte będą dane autora reportażu. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30. 06. 2010 roku.

Zbigniew Nosal (1933-1997) był reportażystą i prozaikiem, dziennikarzem miesięcznika "Przemiany", długoletnim redaktorem "Słowa Ludu". Wydał "Święty Krzyż" (II wyd. poszerzone "Piekło na św. Górze"), "Pieśń o zabiciu", "Komu mała, komu wielka ta wojna", "Ściegny", "Klechdy świętokrzyskie" oraz tomik wierszy "Kurzy pacierz".


Regulamin konkursu:

Pokazanie kondycji gospodarczej i obyczajowej wsi świętokrzyskiej na tle przemian, które nastąpiły w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku oraz utrwalenie nielicznych już śladów kultury chłopskiej to cele konkursu na reportaż o tematyce wiejskiej im. Zbyszka Nosala. Ma on charakter otwarty, skierowany jest do profesjonalistów i amatorów gatunku. Organizatorem konkursu jest m.in. marszałek Adam Jarubas, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach oraz Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu.


1.Organizatorzy:
- Czesław Siekierski -Poseł do Parlamentu Europejskiego
- Adem Jarubas -Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
- Muzeum Wsi Kieleckiej
- Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu
- Stowarzyszenie: Ośrodek Kulturalno - Historyczny BELDONEK Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.
2.Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amatorów gatunku.
3. Warunki uczestnictwa
- uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające spełniający wymogi reportażu jako gatunku;
- do konkursu przyjmowane są wyłącznie reportaże wcześniejniepublikowane;
- praca nie może przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie). Reportaż musi być dostarczony w formie wydruku komputerowego i równolegle na nośniku CD;
- prace należy przesyłać pocztą, na adres : Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu, Chroberz 268, 28-425 Złota
- do reportażu oznaczonego godłem należy dołączyć zamkniętą ,opisaną kopertę, zawierającą dane Autora, jego dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail;
- organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania w prasie i wydaniu książkowym reportaży nagrodzonych i wyróżnionych. Publikacja w prasie dotyczyć będzie reportaży wybranych przez organizatorów spośród nagrodzonych i wyróżnionych, natomiast publikacja w wydaniu książkowym dotyczy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych reportaży;
- przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone;
- każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych, stanowiące integralną część Regulaminu.
4.Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30. 06. 2010 r. O dacie złożenia reportażu decydować będzie data stempla pocztowego.
5.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.palac.chroberz.info
6.Wręczenie nagród , uroczyste zakończenie Konkursu oraz promocja wydania książkowego nastąpi w październiku 2010 roku.
7.Skład pięcioosobowego Jury konkursu powołuje Organizator.
8.Nagrody (I- 5 000 zł, II - 3 000 zł, III - 2 000 zł ,trzy wyróżnienia po 1000 zł). Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Patronat medialny - Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny TERAZ.
Kontakt z organizatorem konkursu palac@chroberz.info


Wyświetlono: 1519 razy. Zamieścił: admin admin 2010-03-08 10:02:28
Modyfikował: admin admin 2010-03-08 10:14:06